English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦


رئیس اداره امور ازمایشگاه ها : آقای دکتر ابراهیم پور