English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
-->


رئیس اداره امور ازمایشگاه ها : آقای دکتر ابراهیم پور