English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٦
-->


رئیس اداره امور ازمایشگاه ها : آقای دکتر ابراهیم پور