English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٥


 

 

پرسشنامه های مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

چک لیست مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه

 


علت مرگ کودکان

سناریوی حوادث غیرترافیکی

سناریوی حوادث ترافیکی

ICD10