English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٣١ تير ١٣٩٦


راهنمای گزارش دهی دادههای مراجعان تحت درمان اختلالات مصرف مواد

چک لیست نظارت 

پرونده پیشنهادی معاونت درمان 

 راهنما

  فرم های فصلی آمار

 آمار شورای هماهنگی 

 فرم های پرونده بیماران مراکز درمان سوء مصرف مواد

شعارهای پیشگیری از اعتیاد

 

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون 

راهنمای درمان بستری سوء مصرف مواد

راهنمای بالینی مسمومیت با محرک ها

راهنمای مدیریت وابستگی مواد در بارداری،زایمان و شیر دهی

درمان بر اساس مدل ماتریکس

درمان بر اساس الگوی تغییر یافته ماتریکس

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با دارو های آگونیست

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با دارو های آگونیست

ضمیمه پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آرگونیست

پروتکل درمان به کمک تنتور اپیوم

 

pdfارسال آمار   

pdfهشدار در خصوص اپیدمی مسمومیت با متانول

pdfالزامات درمان وابستگي به مواد محرک در مراکز مجاز درمان وکاهش آسيب-1

pdfالزامات درمان وابستگي به مواد محرک در مراکز مجاز درمان وکاهش آسيب _2

pdfدرمان در بارداری

pdfدستور العمل درمان بستری

pdfراهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک بر اساس الگوی تغییر یافته ماتریکس-1

pdfراهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک بر اساس الگوی تغییر یافته ماتریکس_2

pdfراهنمای مداخلات روانشناختی در درمان سرپایی اختلال مصرف مواد محرک بر اساس ماتریکس

pdfراهنمای مداخلات روانشناختی در درمان سرپایی اختلال مصرف مواد محرک بر اساس ماتریکس_2