English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦


مسئول آموزش و پزوهش فوریت های پزشکی: اسداله محسن زاده

email2 amozesh_ems@yahoo.com           

1323862476 fax 09149703400  - 2222873