English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦


 کارشناس مسئول واحد گردشگری سلامت : مهدی ولی زاده

 

pdfگزارش عملکرد مراکز درمانی استان در خصوص پذیرش و درمان اتباع خارجی