English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧
-->


 

   2239509 -2225327

 

 

Nut.darman@umsu.ac.ir

 

hx


اطلاعیه: 

کارگاه حمایت های تغذیه ای در بخش مراقبت های ویژه در مورزخه 10/11/95 در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اورمیه با شرکت کلیه کارشناسان تغذیه مراکز درمانی استان تشکیل گردید.:
مدرسین: دکتر محمد خلیلی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مهندس لطف الله کریمی کارشناس ارشد تغذیه


  فایل های کارگاه

 

فایل الکترونیکی مطالب ارائه شده در کارگاه تفسیر داده های آزمایشگاهی برای کارشناسان تغذیه در مورخه  2/6/95


 anemia

 Nutritional Assessment.final.Farsi11

renalfunctiontests01

cbc-121116020755-phpapp0

TFT

 

مطالب کارگاه واگذاری خدمات تغذیه در بیمارستان

1

2

3

 

 

آخرين فرم ارزيابي تغذيه اي

 

ابلاغ_فرم_هاي_تغذيه_اي_وزارت


اعتباربخشي_93

 

توجه : پسورد فایل فضای آشپزخانه در مراکز درمانی را می توانید از مسئول واحد تغذیه معاونت امور درمان  بدست آورید.

فضای آشپزخانه در مراکز درمانی


واحد تغذیه بالینی معاونت درمان با داشتن یک نفر نیروی کارشناسی ارشد علوم تغذیه دارای فعالیت ها به شرح زیر می باشد.

 

رئوس فعالیت ها:


1. شركت در دوره هاي آموزشي و بازآموزي ابلاغ شده از سوي ستاد وزارت بهداشت\

2. ارسال بازخورد (ارائه گزارش-بررسي شاخصها و ...) سالانه از فعاليت و امكانات بخش تغذيه بيمارستانهاي تحت پوشش

3. تشكيل دوره هاي بازآموزي جهت كارشناسان تغذيه شاغل در بيمارستانهاي تحت پوشش

4. مشاركت و همكاري با ساير اعضاء تيم مديريت بيمارستاني در سطح ستاد دانشگاه در جهت ارتقاء كيفيت ارائه خدمات

5. شناسايي محلولهاي غذايي ويژه موجود و قابل تهيه در استان و برنامه ريزي جهت سفارش و تدارك براي بيمارستانهاي تحت پوشش به ميزان مورد نياز

6. تعامل نزديك با گروه تغذيه باليني در ستاد وزارت بهداشت

7. ابلاغ كليه بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه از ستاد وزارت بهداشت به كليه واحدهاي درماني تابعه

8. همراهي با تيم بازرسي، نظارت و ارزشيابي بيمارستانها و تكميل چك ليست مربوطه جهت پايش و ارزشيابي كارشناسان تغذيه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه مربوطه

9. همراهي با تيم بازرسي، نظارت و ارزشيابي مراكز مشاوره تغذيه و رژيم درماني و تكميل چك ليست مربوطه جهت پايش و ارزشيابي كارشناسان ماكز تابعه دانشگاه10. تهيه پمفلتهاي آموزشي "تغذيه پس از ترخيص" ويژه بيماران در زمان ترخيص از بيمارستان11. هماهنگي با بهبود تغذيه جامعه به منظور اجراي سياستها و برنامههاي ملي و استاني مرتبط با ارتقاء كيفيت ارائه خدمات تغذيه باليني

12. هماهنگي با بهبود تغذيه جامعه در خصوص اجراي برنامههاي آموزشي جهت كارشناسان تغذيه شاغل در مراكز درماني دولتي و خصوصي

13. همكاري با سازمانهاي دولتی و غير دولتي (NGO) در خصوص برنامههاي بهبود وضعيت تغذيه و رژيم درماني در سطح جامعه

14. هماهنگي با كار گروه بهداشت و درمان استان در حوادث غير مترقبه جهت اجراي خدمات مراقبتهاي ويژه تغذيه اي بيماران بستري در مراكز درماني به هنگام بروز بحران

15. انجام سایر وظایف محوله از طرف مافوق( کارشناس رابط برنامه بیماران فنیل کتونوری ، کارشناس امور مربوط به گروه های بینایی سنجی،شنوایی سنجی، گفتار درمانی، کاردرمانی و ... )

 

 شرايط و ضوابط بهداشتي در واحد تغذيه بيمارستان

برنامه عملیاتی واحد تغذیه در سال 1393

 

 آیین نامه دفتر کار درمانی

 

جزوه کارآموزی تغذیه بالینی و رژیم درمانی

 

pdf  کتاب فرآیند های مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان های کشور


pdfویرایش دوم فرم های ارزیابی تغذیه بیماران


pdf چک لیست ارزیابی واحد تغذیه بیمارستان


pdfمجموعه انتظارات,چک لیست ها,شاخص های ارزشیابی بخش تغذیه


zip فرم ارسال آمارمشاوره تغذیه ماهانه  


pdfآیین نامه تاسیس دفاتر مشاوره تغذیه 


pdfچک لیست ارزشیابی واحد های تغذیه بیمارستانی  

 

چک لیست بازدید از دفاترکارمراکز مشاوره تغذیه صفحه 1  صفحه2


pdfچک  لیست کنترل مدیریت بخش غذایی 


pdfدستورالعمل غربالگری PKU

دستورالعمل غربالگری فنیل کتونوری 

 فرم گزارش غربالگری نوزادان بستری دربیمارستان از نظر بیماری فنیل کتونوری وهیپرتیروئیدی مادرزادی


 

برای دانلود سنجه های اعتبار بخشی واحد تغذیه بیمارستان اینجا کلیک نمایید.

 

 اطلاعیه ها و اخبار واحد تغذیه بالینی