English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٥


مدیر امور بیمارستانها وتعالی خدمات بالینی: دکتر علی شرق


 

32239509-32245463