English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧
-->


 

        

                     معاون امور درمان :   دکتر ابراهیم حسنی                                                          

  درجه تحصیلی:   متخصص بیهوشی و فلوشیب بیهوشی قلب

                         دانشیار گروه بیهوشی ومراقبت های ویژه

                                 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  2223443-2220633