English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٧
-->


رئیس اداره امور عمومی معاونت امور درمان:  سلمان یگانه


داخلی: 32239509-203

مستقیم:32258533