English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦
-->


رئیس اداره امور ازمایشگاه ها : آقای دکتر ابراهیم پور