English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٣١ تير ١٣٩٦


فایل های جلسه پنجم آموزش مفاهیم مدیریت بیمارستان که به میزبانی بیمارستان 523

ارتش ارومیه برگزار گردید را از اینجا دانلود نمایید.